کانون وکلای استان لرستان

اعضا هیات مدیره

محسن فتح الهی رئیس هیئت مدیره

محمد باقر طولابی نایب رئیس

حجت اله ستاروند مسئول مالی 

ماشاله میری دبیر هیئت مدیره

علیرضا تحریری عضو هیئت مدیره

مسلم محمدیان عضو هیئت مدیره

مهین آروانه عضو هیئت مدیره

 

بازرسان

 

آقایان علیرضا بستامی و مهرداد سبزوار