کانون وکلای استان لرستان

 

 

 

 

شرح وظایف کمیسیون نظارت و بازرسی و معاضدت قضایی

الف)انجام بازرسی از دفاتر وکلاء بصورت دوره ای و یا موردی با مجوز رئیس هیات مدیره و ارائه گزارش به رئیس هیات مدیره .

ب)تهیه و تدوین برنامه معاضدت قضائی سالانه وکلاء جهت حضور درمجتمع های قضائی استان وارائه گزارش به رئیس هیات مدیره جهت ابلاغ به دادگستری .

ج)ارائه گزارش تخلفات مشهود وکلاء به رئیس هیات مدیره .

د)احضار وکلاءکه دفاترشان از حیث امور بازرسی دارای نقیصه می باشد جهت اخذ تعهد با مجوز رئیس هیات مدیره .

هـ)بررسی موارد مربوط به پروند های وکالت معاضدتی ازحیث اینکه متقاضی دارای شرایط اخذ وکیل معاضدتی می باشد یا خیر با ارجاع رئیس هیات مدیره

ی)تعامل رئیس کمیسیون با مسئولین معاضدت قضائی دادگستری استان

و)بررسی گزارشهای واحدهای معاضدت قضائی دادگستری در خصوص همکاری وکلاء با این واحدها و احضار وکلای غایب و اخذ توضیح و تعهد با مجوز رئیس هیات مدیره و ارائه اوقات معاضدتی جبرانی به وکلای غایب .

ز)تدوین جزوات آموزشی در خصوص نحوه تشکیل دفاتر وکلاء و امور اجرایی دفاتر و نحوه تنظیم قرارداد با موکلین و تخلفات انتظامی وکلاء جهت آشنایی وکلاء با این امور .

ح)ارائه هرگونه پیشنهاد به هیات مدیره در جهت ارتقای سطح امور بازرسی وکلاء .