کانون وکلای استان لرستان
حضور در واحد ارشاد و معاضدت قضایی

نوشته شده توسط مدیر سایت در تاریخ: 1398/09/30

اسامی وکلای شیفت مستقر در واحد ارشاد و معاضدت قضایی

یک شنبه                            1/  10/  98             

 

 • 1-علي رستمي ساعت 8:30 تا 10:30
 • 2-فاطمه رشيديان دارايي ساعت 8:30 تا 10:30
 • 3-محمدمهدي رشنوساعت 8:30 تا 10:30
 • 4-عباس رضائي فولادوندساعت 8:30 تا 10:30
 • 5-پگاه رضاييساعت 10:30 تا 12:30
 • 6-حسين رضائي نژادساعت 10:30 تا 12:30
 • 7-مليحه حيدريساعت 10:30 تا 12:30

  دو شنبه                                 2/ 10/  98                 

 • 8-مجيد روشن زادهساعت 8:30 تا 10:30
 • 9-فرانك روميانيساعت 8:30 تا 10:30
 • 10-سيده فاطمه نجفيساعت 8:30 تا 10:30
 • 11-بهروز زارعي ونوولساعت 8:30 تا 10:30
 • 12-پريسا زرينيساعت 10:30 تا 12:30
 • 13-صادق ساكيساعت 10:30 تا 12:30
 • 14-مريم زنجفيلي ساعت 10:30 تا 12:30
 • 15-لیلا ناصر پورساعت 10:30 تا 12:30
 • 16-جبار ديركوند ساعت 10:30 تا 12:30

   

   

   

      سه شنبه                             3/ 10/  98            

 • 17-محمد ساكي نياساعت 8:30 تا 10:30
 • 18-خاتون سپه وندساعت 8:30 تا 10:30
 • 19-اعظم سپهوندساعت 8:30 تا 10:30
 • 20-اشرف چگنيساعت 8:30 تا 10:30
 • 21-مهدي اميريساعت 10:30 تا 12:30
 • 22-هايده بابائي رادساعت 10:30 تا 12:30
 • 23-مژگان ويدافرساعت 10:30 تا 12:30
 • 24-مرتضي ملكشاهي نياساعت 10:30 تا 12:30
 • 25-محمدحسين خانيساعت 10:30 تا 12:30
 • 26-معصومه خيرالهيساعت 10:30 تا 12:30

   

  چهار شنبه                                     4/ 10 /  98         

 • 27-پريسا سرداري ساعت 8:30 تا 10:30
 • 28-پريا محمديساعت 8:30 تا 10:30
 • 29-مهين سعادت مهرساعت 8:30 تا 10:30
 • 30-تيمور سلاطيساعت 8:30 تا 10:30
 • 31-مصطفي سلطاني فردساعت 10:30 تا 12:30
 • 32-پريا سليمانيساعت 10:30 تا 12:30
 • 33-احسان ميرزاييساعت 10:30 تا 12:30
 • 34-محسن خرم اباديساعت 10:30 تا 12:30
 • 35-سهراب طالبساعت 10:30 تا 12:30

   

   

   

  پنج شنبه                                             5/  10/  98

 • 36-طيبه سليمانيساعت 8:30 تا 10:30
 • 37-مصطفي سوريساعت 8:30 تا 10:30
 • 38-آزاده شاهي وندساعت 8:30 تا 10:30
 • 39-منصور شجاعي ساعت 8:30 تا 10:30
 • 40-وحيدرضا سوريساعت 8:30 تا 10:30
 • 41-فضل اله شايان نصر ساعت 10:30 تا 12:30
 • 42-مجتبي سياهوشيساعت 10:30 تا 12:30
 • 43-شهرام نظريساعت 10:30 تا 12:30
 • 44-زينب دريكوندساعت 10:30 تا 12:30

           شنبه                                            7/  10/  98

 • 45-محمد حسين شاكرميساعت 8:30 تا 10:30
 • 46-ليلا شمسهساعت 8:30 تا 10:30
 • 47-بهمن شكريانساعت 8:30 تا 10:30
 • 48-وحيده شيرپور ساعت 8:30 تا 10:30
 • 49-علي صفريساعت 10:30 تا 12:30
 • 50-شورانگيز صدراساعت 10:30 تا 12:30
 • 51-محمد محمديساعت 10:30 تا 12:30
 • 52-سپيده ميردريكونديساعت 10:30 تا 12:30
 • 53-زهرا پيرداده بيرانوند ساعت 10:30 تا 12:30

   

   

   

   

   

  یکشنبه                                              8 /10/  98

 • 54-سيده عاطفه طباييساعت 8:30 تا 10:30
 • 55-حاتم عالي زاده امراييساعت 8:30 تا 10:30
 • 56-شهناز عالي پور چولانيساعت 8:30 تا 10:30
 • 57-عيسي عباسي ساعت 10:30 تا 12:30
 • 58-زهرا عربانيساعت 10:30 تا 12:30
 • 59-مهوش بهرامی ساعت 10:30 تا 12:30

      دوشنبه                                            9/10/  98

 • 60-حمید افشاری کیاساعت 8:30 تا 10:30
 • 61-شادي فاتحي پولادي ساعت 8:30 تا 10:30
 • 62-پرويز فتحيانساعت 8:30 تا 10:30
 • 63-اشرف فاضليساعت 10:30 تا 12:30
 • 64-شهاب فراشيساعت 10:30 تا 12:30
 • 65-نصير فرخ نژاد ساعت 10:30 تا 12:30

  سه شنبه                                        10/10/98

 • 66-سميه فرزانساعت 8:30 تا 10:30
 • 67-مژگان مولايي ساعت 8:30 تا 10:30
 • 68-زهرا معتمدي ساعت 8:30 تا 10:30
 • 69-فرهاد فرخنده پيساعت 8:30 تا 10:30
 • 70-نجميه فروزش نياساعت 8:30 تا 10:30
 • 71-علي فرهاديان ساعت 10:30 تا 12:30
 • 72-جبار ديركوند ساعت 10:30 تا 12:30
 • 73-زهرا رحمان شاهيساعت 10:30 تا 12:30
 • 74-برديا رحمتيساعت 10:30 تا 12:30
 • 75-حسين ولي پورساعت 10:30 تا 12:30

   

   

   

  چهارشنبه                                            11/10/98     

 • 76-فاطمه فلاح نژادساعت 8:30 تا 10:30
 • 77-اسفنديار مريديساعت 8:30 تا 10:30
 • 78-سالار فولادوندساعت 8:30 تا 10:30
 • 79-جمشيد قادري ساعت 8:30 تا 10:30
 • 80-سامان اکبریساعت 10:30 تا 12:30
 • 81-فاطمه اسماعیلی ساعت 10:30 تا 12:30
 • 82-شهره رحيميان ناوكشساعت 10:30 تا 12:30
 • 83-حسن رحمتيساعت 10:30 تا 12:30
 • 84-معصومه نجفي تاريساعت 10:30 تا 12:30

   

  پنج  شنبه                                          12/10/98

 • 85-زهرا حاجي زادهساعت 8:30 تا 10:30
 • 86-ولي كاظميساعت 8:30 تا 10:30
 • 87-بهنام حسن زادهساعت 8:30 تا 10:30
 • 88-كورش كاظمي فردساعت 8:30 تا 10:30
 • 89-سجاد كريميساعت 8:30 تا 10:30
 • 90-فرهاد نشاط فر ساعت 10:30 تا 12:30
 • 91-فاطمه كاكاوندساعت 10:30 تا 12:30
 • 92-نسرين مختاري كياساعت 10:30 تا 12:30
 • 93-شهره رحيميان ناوكشساعت 10:30 تا 12:30
 • 94-حسن رحمتيساعت 10:30 تا 12:30

   

   

   

   

   

   

  شنبه                                           14/ 10/  98

 • 95-عزت اله كريميساعت 8:30 تا 10:30
 • 96-معصومه كرمپورساعت 8:30 تا 10:30
 • 97-محسن كوشكيساعت 8:30 تا 10:30
 • 98-گلناز كشوريساعت 8:30 تا 10:30
 • 99-فرانك كهزاديساعت 8:30 تا 10:30
 • 100-مجيد حاتمي فيضيساعت 10:30 تا 12:30
 • 101-احیاء حسین زاده ساعت 10:30 تا 12:30یکسال بصورت موقت انتقال یافته استبه تهران
 • 102-حبيب دريكوندساعت 10:30 تا 12:30
 • 103-فریده فولادوندساعت 10:30 تا 12:30
 • 104-محمدباقر خسرويساعت 10:30 تا 12:30

   

  یکشنبه                                      15/  10/  98

 • 105-روح انگيز رفيعيساعت 8:30 تا 10:30
 • 106-باقر نقديساعت 8:30 تا 10:30
 • 107-مريم كشوريساعت 8:30 تا 10:30
 • 108-سيده فاطمه موسوي ندروندساعت 8:30 تا 10:30
 • 109-فاطمه سپهوند ساعت 8:30 تا 10:30
 • 110-حوا جودكيساعت 10:30 تا 12:30
 • 111-محمد نريماني ساعت 10:30 تا 12:30
 • 112-معصومه دهقان پورساعت 10:30 تا 12:30
 • 113-بيژن رحمي الوارساعت 10:30 تا 12:30
 • 114-صبا تقي پوري ساعت 10:30 تا 12:30

   

   

   

   

  دوشنبه                                      16/ 10/  98

 • 115-داریوش هادی پورساعت 8:30 تا 10:30
 • 116-بهمن امراييساعت 8:30 تا 10:30
 • 117-زهرا اميديساعت 8:30 تا 10:30
 • 118-طيبه اكبريانساعت 8:30 تا 10:30
 • 119-فرزاد سپهوندساعت 10:30 تا 12:30
 • 120-فاطمه سرابيساعت 10:30 تا 12:30
 • 121-معصومه برنورساعت 10:30 تا 12:30
 • 122-ميرعباس باباعليساعت 10:30 تا 12:30
 • 123-شيما بهاروندساعت 10:30 تا 12:30یکسال بصورت موقت انتقال یافته است به تهران

   

  سه شنبه                                      17/10 / 98

 • 124-علي حسين خاني كلاه كجساعت 8:30 تا 10:30
 • 125-اعظم السلطان دولتشاهيساعت 8:30 تا 10:30
 • 126-فرامرز محمديساعت 8:30 تا 10:30
 • 127-سميه نيازيانساعت 8:30 تا 10:30
 • 128-پروين كرديساعت 8:30 تا 10:30
 • 129-سيما حسنوندساعت 10:30 تا 12:30
 • 130-محمد حسنوندساعت 10:30 تا 12:30
 • 131-معصومه حسنوندساعت 10:30 تا 12:30
 • 132-فاطمه سپهوند ساعت 10:30 تا 12:30

   

   

   

  چهار شنبه                                         18/10/98

   

 • 133-بهروز بهرامي كن كبودساعت 8:30 تا 10:30
 • 134-حديث ولي پور گودرزيساعت 8:30 تا 10:30
 • 135-بهمن بختياري ساعت 8:30 تا 10:30
 • 136-پروانه بهارونديساعت 8:30 تا 10:30
 • 137-گودرز بهرامي ارشدساعت 10:30 تا 12:30
 • 138-محمد پايي زادهساعت 10:30 تا 12:30
 • 139-روح اله پاپيساعت 10:30 تا 12:30
 • 140-الهام بيرانوندساعت 10:30 تا 12:30

   

  پنج شنبه                                              19/10/  98

   

 • 141-عبدالسعيد الماسيانساعت 8:30 تا 10:30
 • 142-آتينا امان اله بهارونديساعت 8:30 تا 10:30
 • 143-نسرين مختاري كياساعت8:30 تا 10:30
 • 144-مريم زنجفيلي ساعت 8:30 تا 10:30
 • 145-زينب ياوريساعت 10:30 تا 12:30
 • 146-سعید پرتوي رادساعت 10:30 تا 12:30
 • 147-فاطمه محمد پورساعت 10:30 تا 12:30
 • 148-مهدي حسنوندساعت 10:30 تا 12:30

   

   

   

  شنبه                                         21/  10/  98

 • 149-حسن رضا گودرزي فرساعت 8:30 تا 10:30
 • 150-مريم ماكنعليساعت 8:30 تا 10:30
 • 151-سيده فاطمه موسويساعت 8:30 تا 10:30
 • 152-پوران مرادي صدرساعت 8:30 تا 10:30
 • 153-فرشته بيرانوند ساعت 8:30 تا 10:30
 • 154-كورش توكليساعت 10:30 تا 12:30
 • 155-لیلا ناصر پورساعت 10:30 تا 12:30
 • 156-سيده اكرم موسويساعت 10:30 تا 12:30
 • 157-پروين بيرانوندساعت 10:30 تا 12:30

   

  یکشنبه                                             22/ 10/  98

 • 158-فاطمه فلاح نژادساعت 8:30 تا 10:30
 • 159-اسفنديار مريديساعت 8:30 تا 10:30
 • 160-سالار فولادوند ساعت 8:30 تا 10:30
 • 161-نازنين پوررنگساعت 10:30 تا 12:30
 • 162-حسين رضا جمشيديساعت 10:30 تا 12:30
 • 163-سعيده دولتشاهيساعت 10:30 تا 12:30
 • 164-يزدان قنبري زرد سوارساعت 10:30 تا 12:30

   

   

   

   

   

   

   

  دو شنبه                                            23 /10/  98

 • 165-حمید گودرزی آرا ساعت 8:30 تا 10:30
 • 166-فرناز وارستهساعت 8:30 تا 10:30
 • 167-احمدعلي دلفانساعت 8:30 تا 10:30
 • 168-ولي كاظميساعت 8:30 تا 10:30
 • 169-سميه كرداميرساعت 10:30 تا 12:30
 • 170-كورش كاظمي فردساعت 10:30 تا 12:30
 • 171-سجاد كريميساعت 10:30 تا 12:30
 • 172-مرضیه میرزا خانی ساعت 10:30 تا 12:30

   

  سه شنبه                                                        24/ 10/  98

 • 173-فرزانه تيمورپورساعت 8:30 تا 10:30
 • 174-مجيد جوزائي ساعت 8:30 تا 10:30
 • 175-زهرا جمعه زادهساعت 8:30 تا 10:30
 • 176-سپيده ميردريكونديساعت 8:30 تا 10:30
 • 177-رضا مختاري نژادساعت 10:30 تا 12:30
 • 178-ليلا بيرانوندساعت 10:30 تا 12:30
 • 179-رضا جمشيدي ساعت 10:30 تا 12:30
 • 180-علی آزادی باغی ساعت 10:30 تا 12:30

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  چهارشنبه                                          25/  10/  98

 • 181-زهرا مهرزادساعت 8:30 تا 10:30
 • 182-رضا ملكشاهيانساعت 8:30 تا 10:30
 • 183-مرتضي مختاري فرساعت 8:30 تا 10:30
 • 184-صبا رضایی تبار ساعت 10:30 تا 12:30
 • 185-زهرا اسدی ساعت 10:30 تا 12:30
 • 186-مهدیه خوشنام وند ساعت 10:30 تا 12:30

   

   

   

  پنج   شنبه                                         26/  10/  98

 • 187-پرويز سهل الدينساعت 8:30 تا 10:30
 • 188-شهناز ميرزائي ساعت 8:30 تا 10:30
 • 189-معصومه نجفي تاريساعت 8:30 تا 10:30
 • 190-مهناز پدرامساعت 10:30 تا 12:30
 • 191-آزاده احمدی چگنی ساعت 10:30 تا 12:30
 • 192-حسين همت پور فرخيساعت 10:30 تا 12:30

   

   

   

   

   

   

   

   

        

              شنبه                                               28/10/98

 • 193-رضا ياريساعت 8:30 تا 10:30
 • 194-سپیده نور محمدیان چگنیساعت 8:30 تا 10:30
 • 195-محمدصادق داوديساعت 8:30 تا 10:30
 • 196-كبري رحمان سالاري ساعت 10:30 تا 12:30
 • 197-حسين همت پور فرخيساعت 10:30 تا 12:30
 • 198-حسن عسگري ساعت 10:30 تا 12:30

   

   

  یک شنبه                                              29/10/98

 • 199-فرشاد حيدري ساعت 8:30 تا 10:30
 • 200-فاطمه باز گيرساعت 8:30 تا 10:30
 • 201-مهدي الماسيانساعت 8:30 تا 10:3
 • 202-فردوس کرم الهی ساعت 10:30 تا 12:30
 • 203-مريم مختاري مطلقساعت 10:30 تا 12:30
 • 204-ليلا بهراميساعت 10:30 تا 12:30

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  دوشنبه                                              30/10/98

   

 • 205-جمشيد قادري ساعت 8:30 تا 10:30
 • 206-اعظم قادری نژادساعت 8:30 تا 10:30
 • 207-حجت الله نصيريساعت 8:30 تا 10:30
 • 208-فضل اله دالوندساعت 10:30 تا 12:30
 • 209-زهرا نريمانيساعت 10:30 تا 12:30
 • 210-زينب حيدري ساعت 10:30 تا 12:30

 


 

             تذکر: حضور وکیل محترم طبق برنامه زمان بندی شده الزامیست و عدم حضور به منزله تخلف بوده و مطابق  دستورالعمل برخورد خواهد شد.  

نظرات کاربران


نام شما  
ایمیل
نظر شما  
متن امنیتی