کانون وکلای استان لرستان
در روز شنبه مورخ 30/1/99 با اطلاع قبلی و هماهنگی با رئیس هیئت نظارت وکلاء استان لرستان و منتخبین هیئت مدیره و بازرسین هیئت مدیره دوره چهارم
ادامه